​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cambodia

436 boulevard Monivong Phnom Penh Cambodia
TELEPHONE: (+855) 23 726 274
FAX: (+855) 23 726 495
EMAIL: ttcpc@mofa.gov.vn, vnembpnh@angkornet.com.kh
WEBSITE: www.vietnamembassy-cambodia.org


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​