​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia

 IMG_9863.jpeg

NGUYỄN HUY TĂNG

Họ và tên:                 Nguyễn Huy Tăng

Ngày sinh:             10/8/1962

Quê quán:              xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Ngày vào Đảng:    24/7/1984   Ngày chính thức: 24/01/1986

Trình độ học vấn:  Cử nhân về Luật

Ngoại ngữ:               ​t​iếng Khmer D (tương đương), tiếng Anh C (tương đương)

​ Quá trình công tác:

1980-1987              Phiên dịch, Văn phòng Tổng đoàn chuyên gia Việt Nam tại Cam-pu-chia

1987-2000             Chuyên viên, Vụ Lào-Cam-pu-chia và Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Đối ngoại                                     Trung  ương

2000-2003          Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia

2004-2007         Tập sự Phó Vụ trưởng rồi Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Đối ngoại

                           Trung ương

2008-2009         Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Đối ngoại Trung ương

2009-2011         Chánh Văn phòng, Ban Đối ngoại Trung ương

2011-2018         Phó Trưởng Ban, Ban Đối ngoại Trung ương

2018-9/2021      Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương

10/2021-nay      Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại                                  Vương quốc Cam-pu-chia.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​